Om Elektrogården

Salgs og leveringsbetingelser

1.      Anvendelsesområde

 • I nedenstående salgs- og leveringsbetingelser angives Elektrogården Sorø ApS ”SÆLGER”.
 • Nedenstående betingelser finder anvendelse ved salg, levering, montering, renovering og service af Alarm-, El- og VVS-installationer inden for Danmarks grænser i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.

 

2.      Definitioner

 • KØBER defineres som den kunde, der har indgået aftale om køb af projektering, service, produkter eller entreprise leveret af SÆLGER eller på vegne af SÆLGER.
 • Ved aflevering/idriftsætningstidspunkt forstås det tidspunkt, hvor anlægget/installation er leveret, monteret og ibrugtaget af KØBER eller klar til ibrugtagning af KØBER. Ved afleverings-/idriftsætningstidspunkt overgår alt ansvar og fulde risiko for det leverede til KØBER.
 • Ved Teknisk dokumentation forstås enhver form for tekniske oplysninger, tegninger, billeder og andet materiale, som SÆLGER overlader til KØBER, hvad enten materialet er overladt i fysisk, elektronisk eller anden form.
 • Projektering defineres som valg af tekniske løsninger, valg af materialer og fastsættelse af tidsplan for hele eller dele af en opgave eller entreprise. Projektering sker på baggrund af SÆLGER´s tekniske indsigt, faglige viden samt de af KØBER opgivne informationer.

 

3.      Tilbud

 • Hvis ikke andet, er angivet er tilbud gyldig i 15 dage fra den dato, tilbuddet er dateret.
 • Oplysninger i tilbud og ordrebekræftelser er baseret på antagelser, beregninger og oplysninger på tidspunktet for tilbuddet blev oplyst eller var tilgængelige. SÆLGER forbeholder sig ret til at tilbagekalde eller ændre tilbud, såfremt betingelserne ændres.
 • særlig transport og emballage af varer er ikke omfattet af tilbudsprisen medmindre dette er aftalt.
 • SÆLGER kan, ved KØBER´s accept af tilbuddet, forlange at få en betalingsgaranti, betalings-transport, eller andet som sikkerhed for betaling for arbejdet.

 

4.      Pris

 • Alle priser på tilbud og overslag er angivet eksklusiv moms, medmindre andet er anført af SÆLGER.
 • SÆLGER forbeholder sig til enhver tid retten til at hæve prisen, såfremt der inden levering pålægges SÆLGER nye eller forøgede omkostninger blandt andet som følge af ændringer i toldsatser, skatter, afgifter, valutakurser, råvarepriser, transportomkostninger eller dokumenterede prisstigninger fra leverandører. Prisen hæves tillige med forøgede omkostninger til opbevaring og håndtering som følge af kundens forhold f.eks. forsinkelser.
 • Ved KØBER’s manglende eller forsinkede betaling er SÆLGER, uanset om aftalen fastholdes eller hæves, berettiget til at standse alle leverancer og/eller arbejde for KØBER, indtil ethvert skyldigt beløb er betalt. Betaling med frigørende virkning kan kun ske til SÆLGER og når betaling kan ses af SÆLGER på dennes bankkonto.
 • SÆLGER kan efter eget valg foretage delleverancer og delfaktureringer under leveringer af produkter eller ydelser.

 

 

5.      Angivelser og teknisk dokumentation

 • Alle angivelser og oplysninger om vægt, dimensioner, kapaciteter, priser samt tekniske og andre data i SÆLGER’s markedsføringsmateriale herunder i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale, prislister m.v. er alene vejledende.
 • Al teknisk dokumentation som overlades KØBER, forbliver SÆLGER’s ejendom.
 • Teknisk dokumentation må ikke uden samtykke fra SÆLGER anvendes til andet end det, der var formålet med overdragelsen og må ikke uden SÆLGER’s skriftlige samtykke kopieres, reproduceres, overgives til eller bringes til tredjemands kundskab.
 • Såfremt KØBER ikke accepterer SÆLGER’s tilbud, skal teknisk dokumentation som måtte være kommet frem til KØBER, returneres til SÆLGER og må ikke deles med andre.

6.      Projekteringsarbejde

 • I projekteringsarbejde begrænses SÆLGER’s ansvar til 10 % af entreprisesummen, dog max 1,0 mio. kr.
 • For nøjagtig projektering er det KØBER’s ansvar at give korrekte oplysninger, således at projektet kan tilbudgives og udføres korrekt. Er KØBER’s oplysninger ikke korrekte eller fyldestgørende giver det SÆLGER ret til at yderligere fakturering, som ikke nødvendigvis er omfattet af tilbud ved projektering og ved udførelse.
 • SÆLGER påtager sig ikke ansvar for rådgivning eller projektering, hvor SÆLGER ikke også leverer/udfører arbejdet. Materiale fremstillet af SÆLGER under projekteringen må ikke benyttes af 3. part uden SÆLGER’s accept.

 

7.      Konstruktionsændringer

 • SÆLGER forbeholder sig ret til, uden forudgående meddelelse til KØBER, at foretage ændringer i konstruktion, valg af materialer, udførelse m.v., som SÆLGER måtte finde nødvendige. SÆLGER er dog forpligtet til at sikre, at ændringerne ikke afstedkommer forringelser i det solgtes kvalitet, kapacitet og væsentlige brugsegenskaber. KØBER skal informeres om ændringen.
 • Foretagne ændringer jf. 7.1 berettiger ikke KØBER til nogen form for erstatning.
 • Såfremt der i tilbud eller på anden måde ikke er informeret specifikt om materialevalg, kan SÆLGER frit benytte fabrikater efter eget valg.

 

8.      Transportleverancer til leverings på arbejdssted.

 • Ved alle komponentleverancer for SÆLGER’s udførsel på arbejdsstedet påhviler det KØBER at sikre tilstrækkelige forhold for at leverance kan finde sted uden ekstraordinære foranstaltninger eller forsinkelser.
 • Sker leverancer uden for normal arbejdstid, er KØBER forpligtet til at muliggøre levering af komponenter til SÆLGER’s angivne sted på arbejdsstedet f.eks. SÆLGER´s container på arbejdsstedet.

 

9.      Fakturering og betaling

 • Fakturering kan ske aconto såvel før som under opgavens udførelse og på afleveringstidspunktet.
 • Såfremt afleveringstidspunktet uden SÆLGER’s skyld er overskrevet, er SÆLGER berettiget til at fakturere helt eller delvis for udført arbejder og komponentleverancer i opgaven.
 • Betalingsfrist er som udgangspunkt altid 6 arbejdsdage, såfremt andet ikke er aftalt i forbindelse med aftaleindgåelse.
 • Betaler KØBER ikke rettidigt, er SÆLGER berettiget til at beregne en morarente på 1,5 % pr. måned, fra forfaldsdagen og indtil betaling sker med renter. Herudover har SÆLGER ret til at stoppe arbejdet med et varsel på 5 arbejdsdage, indtil betaling har fundet sted.
 • Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved løbende indbetalinger.
 • Reklamation på en faktura skal ske uden unødigt ophold.

 

10. Ejendomsforbehold

 • Salgsgenstanden inkl. alt tilhørende forbliver SÆLGER’s ejendom indtil, købesummen er fuldt ud betalt. Betaling ved elektronisk overførsel eller anden art anses først som fuldført, når beløbet er indgået på den af SÆLGER anviste konto uden mulighed for tilbageførsel.

 

11. Forsinkelse

 • Medmindre andet er skriftligt aftalt, er det af SÆLGER angivne leverings- og/eller idriftsætningstidspunkt fastsat efter bedste skøn.
 • Er SÆLGER af den opfattelse, at det skønnede/aftalte leverings- og/eller idriftsætningstidspunkt ikke kan overholdes, skal SÆLGER dog give KØBER skriftlig meddelelse herom og besked om nyt forventet tidspunkt uden yderligere forpligtelse.
 • SÆLGER påtager sig intet ansvar for KØBER’s indirekte tab i anledning af overskridelse af leverings- og/eller idriftsætningstidspunkt.
 • Såfremt SÆLGER’s underleverandører ikke kan levere rettidigt uanset årsag, tager SÆLGER forbehold for at levere til det skønnede/aftalte leverings- og/eller idriftsætningstidspunkt.

 

12. Mangler og ansvarsregulering

 • SÆLGER forpligter sig til i en periode på 1 år efter leverings-, henholdsvis idriftsætningstidspunktet, uden unødigt ophold, at foretage omlevering eller reparation efter SÆLGER’s eget valg, såfremt KØBER kan dokumentere, at der foreligger mangler ved det leverede.
 • Såfremt pkt. 12.1 skal være gældende, medfører dette at materialer og komponenter løbende vedligeholdes og serviceres på kompetent fagligt niveau, som er dokumenteret. Ethvert indgreb på anlægget eller dele heraf må kun udføres af SÆLGER eller et af SÆLGER’s skriftligt godkendt firma.
 • Såfremt der ikke er et dokument med dato for levering/idriftsætning af anlægget, gælder fakturadatoen (slutfaktura) som leverings-/afleverings-/idriftsætningstidspunkt.
 • Medmindre der er dokumenterede og af SÆLGER accepterede væsentlige mangler, har KØBER ikke lov til at tilbageholde betalinger i forhold til betalingsbetingelserne.
 • Såfremt der er væsentlige mangler, som SÆLGER har accepteret, har KØBER lov til at tilbageholde betaling i forhold til manglernes værdi. Når manglerne er udført, betaler KØBER straks.
 • For nye komponenter, der er indføjet i forbindelse med reparationer iht. pkt. 12.1, udløber reklamationsperioden samtidig med reklamationsperioden efter pkt. 12.1.
 • Der ydes ikke, medmindre andet er særskilt aftalt og skriftligt bekræftet af SÆLGER, garanti på genanvendte materialer uanset fabrikat.
 • SÆLGER’s forpligtelser efter pkt. 12.1 omfatter ikke tilfælde, hvor manglen skyldes, at salgsgenstanden ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i fuld overensstemmelse med SÆLGER’s forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb foretaget uden SÆLGER’s skriftlige samtykke, eller ekstraordinære påvirkninger som ikke er omfattet af forventet normal brug. SÆLGER kan heller ikke give garanti på anlæg og installationer, såfremt en fremmed installatør har repareret, ændret eller bygget videre på disse, med mindre at pkt. 12.2 er opfyldt.
 • SÆLGER’s erstatningsansvar kan aldrig overstige mere end 10 % af den samlede fakturerede sum.
 • SÆLGER kan ikke pålægges at erstatte indirekte tab forårsaget af mangler ved leverancen/ salgsgenstanden. Ved indirekte tab forstås bl.a. driftstab, tabt avance, eller tab forårsaget af væske, elektriske fejl, driftsstop uden begrænsning. Denne klausul finder anvendelse såvel i tilfælde af hændelige skader som i tilfælde af skader som skyldes simpel uagtsomhed hos SÆLGER.
 • Ved komponentleverancer (ekskl. montage, tilslutning og opstart) videregives den af leverandøren gældende og afgivne garantiforpligtelse, medmindre andet er aftalt særskilt. SÆLGER stiller således ikke garanti, men er alene formidler af garantiforpligtelse, som leverandøren tilbyder/vedstår og kan opfylde. SÆLGER’s forpligtelse omfatter levering af nye komponenter mod returnering af de defekte komponenter vedlagt en udførlig reklamationsrapport, indeholdende en forklarende beskrivelse af komponentens defekthed og hvordan komponenten har været benyttet samt i hvilket miljø komponenten har være monteret. Transportomkostninger samt arbejdsløn til udskiftning er SÆLGER uvedkommende. Garantien vil kun blive godkendt såfremt grossisten og/eller producenten konstaterer fejl på det returnerede, som er omfattet af garantien.
 • SÆLGER kan foretage omlevering eller reparation efter eget valg. Det er en forudsætning for garantien at montage, tilslutning, vedligeholdelse og betjening er udført korrekt. Ved ikke landfaste lokationer, faktureres udgifter til bro, færge eller lign. separat uanset årsag.

 

13. Produktansvar

 • Forvolder et af SÆLGER leveret anlæg eller dele heraf skade på person og/eller ting, kan SÆLGER udelukkende pålægges ansvar såfremt det dokumenteres, at skaden skyldes en fejl, forårsaget af SÆLGER eller SÆLGER’s ydelse. Ansvaret for sådan en person- og/eller tingskade kan højst udgøre kr. 1,0 mio. DKK.
 • SÆLGER hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab uanset årsag.
 • KØBER skal holde SÆLGER skadesløs, såfremt SÆLGER pålægges ansvar overfor tredjemand for skade eller tab, i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser. KØBER er i den forbindelse forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler et evt. erstatningskrav mod SÆLGER.
 • Såfremt tredjemand måtte rejse krav om erstatning for produktskade, er parterne forpligtet til gensidigt at underrette hinanden og anmelde kravet overfor deres forsikringsselskab.
 • KØBER er pligtig til at instruere eventuelle medkontrahenter behørigt om det leveredes egenskaber, i det omfang dette ikke med føje kan forudsættes bekendt og i øvrigt forsyne emballager, vejledninger m.v. med fornødne beskrivelser og evt. advarsler. KØBER er endvidere pligtig, så vidt muligt, at tilsikre tilsvarende fremgangsmåde følges i efterfølgende omsætningsled.
 • KØBER vil til enhver tid være ansvarlig for miljømæssig korrekt bortskaffelse, i henhold til gældende lovgivning, af det i aftalen leverede anlæg ved senere skrotning.

 

14. Ansvarsfrihed – force majeure

 • Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for parterne, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt, strejke, lockout og enhver anden omstændighed som parterne ikke er herre over, såsom, men ikke begrænset til, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, offentlige pålæg, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, uregelmæssigheder i forsyningen af strøm, vand, og andre forsyningskilder, almindelig vareknaphed, kassation af større arbejder, samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
 • Den part, som vil påberåbe sig ansvarsfrihed eller force majeure skal uden unødigt ophold skriftligt meddele den anden part om begivenhedens opståen og ophør. SÆLGER er berettiget til at henvise til en generel påråbelse, som ikke nødvendigvis er specifikt henvendt til KØBER og kan være til flere interessenter samtidig.
 • Enhver af parterne er berettiget til skriftligt at meddele den anden part, at aftalen hæves, når dens opfyldelse bliver umuliggjort på grund af de i stk. 13.1 nævnte omstændigheder jf. pkt. 13.2
 • Ved ophævelse af aftalen skal KØBER betale SÆLGER de indtil ophævelsen påløbne dokumen-terede udgifter, som SÆLGER måtte få eller have.

 

15. KØBER’s forsikringspligt

 • Fra det tidspunkt de enkelte dele er leveret på KØBER´s adresse, overgår risikoen fra SÆLGER til KØBER, og KØBER er forpligtet til at tegne en fuldt dækkende forsikring f.eks. en ”Allrisk” på alle komponenter, som er leveret af SÆLGER. KØBER er forpligtet til at sikre komponenter inkl. samtlige montageomkostninger, såfremt entreprisen er under udførelse indtil afleveringsforretning og indtil endelig betaling til SÆLGER, har fundet sted. SÆLGER skal på forsikringen være den part, der tilgodeses for enhver udbetaling af forsikring for de komponenter og ydelse, som SÆLGER har leveret i henhold til aftalen.
 • Indtil betaling er sket, har SÆLGER til enhver tid ret til at forlange dokumentation for at stk. 15.1 er opfyldt.

 

16. Tilladelser

 • KØBER har ansvaret for, at de for leverancens gennemførelse fornødne tilladelser tilvejebringes og afholder udgifterne hertil. Ved ændringer af tilladelser har KØBER pligt til, uden unødigt ophold, at informere SÆLGER om disse ændringer.

 

17. Særligt om montage og installationer

 • Er entreprise, montering og installation omfattet af købsaftalen, gælder garantiforpligtelser for alle løsøre som er leveret i forbindelse med SÆLGER’s opgave i entreprisen.
 • KØBER må drage omsorg for, at opgave kan påbegyndes til det aftalte tidspunkt, og at KØBER’s eget og andre leverandørers udførelse er tilrettelagt på en sådan måde, at SÆLGER’s opgave kan færdiggøres i en ubrudt periode efter påbegyndelsen. KØBER skal drage omsorg for, at der er ryddeligt, således at montagen kan påbegyndes uden forsinkelse og under sikre arbejdsforhold.
 • Såfremt installation- og montagearbejdet nødvendiggør ændringer eller reparationer af KØBER’s bestående bygninger, inventar eller øvrige anlæg, påhviler det alene KØBER at sørge for dette og at afholde udgifterne dertil.
 • KØBER skal meddele SÆLGER, om arbejdet nævnt i stk. 17.2-17.3, får indflydelse på gennemførelsen af leverancen, herunder om idriftsætningstidspunktet forrykkes. Er det tilfældet, rykkes SÆLGER’s leveringsforpligtelse tilsvarende. SÆLGER’s omkostninger i forbindelse med forsinkelser, der skyldes KØBER’s forhold eller KØBER’s andre leverandører skal dækkes af KØBER. SÆLGER forbeholder sig retten til at kræve acontobetalinger for evt. meromkostninger.
 • Hvis KØBER’s eget personale skal foretage monteringen under ledelse af en udsendt montageleder fra SÆLGER, gælder ovenstående ligeledes, endvidere skal alle nødvendige anlægskomponenter være til stede.
 • KØBER må ikke beskæftige SÆLGER’s personale med andet arbejde end det, der er udtrykkeligt aftalt, uden at SÆLGER på forhånd har givet sit skriftlige samtykke hertil. Hvis KØBER i strid hermed anvender SÆLGER’s personale til andet arbejde end det der skriftligt er aftalt, har SÆLGER intet ansvar for det af personalet udførte arbejde. SÆLGER er berettiget til betaling for dette arbejde jf. SÆLGER’s personales tidsforbrug, uden ansvar i øvrigt.
 • KØBER stiller følgende gratis til disposition på de tidspunkter SÆLGER, måtte anmode om det; Hjælpemandskab til brandvagt ved ”varmt arbejde” på montagestedet, parkeringsplads til servicevogn, lys, kraft, vand og varme etc., som vil være gældende efter enhver lovgivning.
 • KØBER oplyser SÆLGER om de gældende sikkerhedsbestemmelser på montagestedet, og SÆLGER forpligter sig til at instruere sit udsendte personale om at overholde dette.
 • Eventuelle arbejder, som følge af, at KØBER ikke ønsker anlægget igangsat umiddelbart efter montering, vil blive betragtet som ekstraarbejde.
 • Forsinkelser og ekstraarbejde vil blive afregnet separat i henhold til dagspriser, og dermed ikke jf. tilbud eller ordrebekræftelse, men billigst efter regning.

 

18. Lovvalg og værneting

 • Tvistigheder i anledning af købsaftalen skal afgøres efter dansk ret med værneting ved retten i Næstved.

 

Hent vores salgs- og leveringsbetingelser som PDF

Kompetencer

Vi har værktøjet i orden

Hos Elektrogården bliver du mødt af kompetente medarbejdere. Vi går til opgaverne med overskud og optimisme, stor faglighed og mange års erfaring indenfor el- og vvs installationsopgaver.

Vi kommer på byggepladser og på renoveringsopgaver, vi servicerer og vedligeholder nyt og gammelt, og har du brug for en fremsynet samtale om dine løsninger, så tøv ikke med at kontakte os.

Vi udfører alle typer opgaver inden for:

 • El-installationer
 • VVS-installationer
 • Energi
 • Industri og automation
 • Service & vedligehold
 • Sikring & overvågning
 • Netværk & data 
Læs mere

Med 24-timers service bliver du aldrig ladt i stikken

Har du brug for hurtig hjælp, så kontakt os på telefon 5783 4730. Vi tager den døgnet rundt.
Elektriker eller VVS arbejde.

Læs mere

Et godt samarbejde handler om tillid

Derfor har vi en ret tæt relation med vores kunder. Vi skal være helt sikre på, at vi forstår hinanden, og at vi ser det samme mål foran os. Vi har mange års erfaring på et marked, som bevæger sig med lynets hast og vi ved, hvor svært det kan være for vores kunder at have opmærksomhed på teknikken, når forretningen kører derudaf.
kontakt os, og vi løser opgaverne med vores kompetente medarbejdere, uanset om det er en elektriker, VVS, projektleder eller maskinmester du har brug for.

Læs mere

Vi arbejder aktivt
med bæredygtighed

Hos Elektrogården ønsker vi også at se ind i reduktionsarbejdet samtidig med, at vi udover de klimamæssige aspekter ligeledes har fokus på de sociale og ledelsesmæssige aspekter. Vi har som en start udarbejdet en ESG-rapport i Valified for regnskabsåret 22/23. 
I 2024 vil vi se meget mere ind i arbejdet og få udarbejdet en handleplan, som er skræddersyet til vores virksomhed.

Se rapporten

Video

Se vores video, og få et hurtigt overblik over nogle af vores kompetenceområder.

Uanset om det er en elektriker eller VVS du har brug for, står vi til rådighed.

Se video